Press ESC to close

Books

รายชื่อหนังสือที่ซื้อมาแล้วยังอ่านไม่หมด

กำลังรู้สึกอยากอ่านหนังสือ ใจนึงอยากอ่านอะไรที่ดูมีความรู้ ใจนึงอยากอ่านอะไรที่มัน จรรโลงใจ สองเล่มแรกคือส่วนของความคิดว่าอยากได้ความรู้อะไรดีๆ หวยจึงออกที่ The 4-Hour Workweek โดย TIMOTHY FERRISS อยากรวยต้องรู้จักวางแผนการเงิน เป็นหนังสือแนว How to หน้าปกสีเหลืองคล้ายๆกันอีก…